ČCHI-KUNG : CHI-KUNG : QI-GONG

Chi-kung je starodávne čínske cvičenie (resp. súbor cvičení), spájajúce posilnenie svalov, šliach, kostí a kostnej drene s meditáciou. Bolo považované za neodmysliteľnú súčasť najvyšších techník v bojovom umení.
Pre Chi-kung sú charakteristické pomalé plynulé pohyby, sprevádzané rytmickým dýchaním, pokojným stavom mysle a vizualizáciou prietoku Chi v tele.

Čchi Kung sú cvičenia pre ohybné telo, ako aj práca s vnútornou energiou ktorá harmonizuje, prinavracia energiu a uzdravuje telo. Cvičenie mení duševný a emocionálny stav, upokojuje myseľ, podporuje sústredenosť.

Cieľom cvičenia je nakumulovanie a následná správna redistribúcia bioelektriny (energie Chi) v ľudskom tele,
ktorá vedie k podpore zdravia, dobrej nálady, potlačeniu depresie a stresových reakcii organizmu a napomáha rozvíjať ľudský potenciál.

Slovné spojenie Chi-kung fu, skrátene Chi-kung, je kombináciou troch slov:
Chi – znamená energiu (životnú silu)
kung – je práca (alebo kultivácia)
fu – znamená čas

„Chi-kung fu“ je teda práca so životnou silou/vnútornou energiou (resp. jej kultivácia), ktorá si vyžaduje veľa času. Energia (životná sila) v tomto kontexte predstavuje šíriacu sa, kumulujúcu alebo naopak degradujúcu sa, elektrinu v ľudskom organizme, ktorá sa prejavuje ako duševné stavy sebauvedomujúceho sa pozorovateľa a spolupôsobí s celkovým biochemickým stavom organizmu, významne s aktivitou neurónovej siete.
Ako iste čitateľ vie, alebo možno sa práve dozvie :-), elektrická aktivita prostredia v ľudskom organizme reguluje metabolizmus jednotlivých buniek, tlkot srdca cez reguláciu oscilácie iónov vápnika (ako nosičov elektrického náboja) a samozrejme je neodmysliteľne spojená s procesmi, ktoré nazývame myslenie a vôľový prejav jednotlivca.
Dlhodobá nerovnomerná redistribúcia životnej sily vedie k narušeniu biochemickej rovnováhy organizmu, oslabeniu imunitného systému a významne prispieva k vzniku najrôznejších chorôb. Hoci detailný mechanizmus spolupôsobenia subjektívneho prežívania jednotlivca s elektrochemickou a biochemickou aktivitou organizmu nie je doteraz vedecky uspokojivo objasnený, účinky rôznych foriem meditácie a techník chi-kungu na reguláciu elektrochemickej aktivity nervovej sústavy, kvalitu imunitného systému, atď., a tým na celkovú psychickú a fyzickú pohodu jednotlivca, sú nepopierateľné a často až šokujúco veľké.