Stalo sa Vám, že sa vo Vašom súkromnom, alebo pracovnom živote, stala nejaká nepríjemná situácia, že sa zaseknete a neviete ako ďalej pokračovať ?
Uvedomujete si, že sa točíte dookola, blúdite a cítite, že sú potrebné zmeny aby ste vyšli z bludiska a našli cestu VON ?
Ste v stálom strese, Vaše úsilie nevedie nikam a v život vám pribúdajú konflikty.
Cítite sa bezmocný a neviete si pomôcť sám?
Ak ste sa našli v týchto vetách a cítite, že potrebujete posun dopredu, vieme Vám pomôcť koučingom.

 • Pritom stačí, aby sa Vám pozdvihla „energetika“ a uvideli situáciu v inom svetle.
 • Dostanete chuť sa rozhodnúť a začať na sebe pracovať.
 • Správne položené otázky Vás nasmerujú presne tam, kam sa chcete dostať. Zistíte, že všetky riešenia ste pritom mali v sebe.
 • Uvedomíte si, že na Vaše problémy sú riešenia a že situácie, ktoré sa zdali byť neriešiteľnými, sa zrazu dajú riešiť.
 • Vytýčite si konkrétne kroky riešenia
 • Zistíte, že sa veci dajú riešiť aj iným spôsobom, ako ste ich zvládali doteraz. a vnášate do svojho konania inováciu.

Základným predpokladom, je dôvera a otvorenosť medzi koučovaným a koučerom, pričom je zo strany koučera zachovaná 100%-ná diskrétnosť.

Čo je Koučovanie ?
Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov, ale i zamestnancov. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje priamo v praxi pri práci koučovaného človeka za účasti odborníka na koučovanie, kouča. Pomáha rozvíjať potenciál pracovníka a umožňuje maximalizovať jeho výkon. Kouč pomocou otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Využíva pritom vnútornú motiváciu človeka. Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce, ale aj v osobnom živote. Dnes je koučovanie dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov a oblasť koučovania sa dynamicky rozvíja s úsilím organizácií zvyšovať výkon svojich pracovníkov.

Kto je kouč?
Je to človek, ktorý je pripravený nasledovať klienta do sveta jeho prežívaní, robiť mu akéhosi sprievodcu v bludisku jeho života, zároveň viesť rozhovor, udržať si prehľad, postupovať v smere riešenia a vyriešenia jeho problémov. Kouč nikdy nenúti nikoho k ničomu, čo mu nesedí a neide. Kouč nedáva rady, dáva otázky. Otázky sú hlavné nástroje s ktorými kouč pracuje. Kouč vedie pomocou otázok svojho klienta k tomu, aby si lepšie uvedomil: aká je realita (čo sa s ním deje, kde sa nachádza atď) aké má možnosti riešenia, ako konfrontovať život.

 

Ako môže koučing pomôcť?

V procese koučingu si prostredníctvom špecifického rozhovoru :

 • uvedomíte si svoje silné a slabé stránky
 • nájdete oblasti, v ktorých sa chcete zlepšiť, alebo rozvíjať
 • stanovíte si priority a ciele, ktoré chcete dosiahnuť
 • objavíte v sebe potenciál, ktorý využijete pri nachádzaní cesty k cieľom
 • pôjdete vlastnou cestou tam, kde sa chcete dostať

Koučing nie je len teoretizovanie. Ukazuje konkrétne kroky a riešenia. Cieľ bez činu zostáva len snom.
Koučovaný odchádza z koučovacieho sedenia s presným návodom kedy čo má spraviť, aby svoj cieľ dosiahol.

Príklady problémov:

 • Nedokážete sa odhodlať k zmene a viete, že musí prísť (v práci, vo vzťahu…)
 • Nedoriešené problémy, ktoré v sebe dusíte
 • Zdravotné problémy a zistenia príčiny ich ochorenia
 • Riešenie vzťahových problémov a životných dilem.
 • Chcete lepšie rozumieť veciam, ktoré sa okolo Vás dejú
 • Dlhodobých problémoch v osobnom či pracovnom živote.
 • Urovnanie partnerských konfliktov
 • Vzťahové problémy, na ktorý neviete nájsť riešenie
 • Adaptácia v novom zamestnaní, kde sa vám napríklad nedarí prispôsobiť novému prostrediu či kolektívu
 • Prežívanie stresu na pracovisku
 • Zdokonaľovanie sa v pracovnej pozícii alebo zlepšení sociálnych zručností.
 • Rozvinutie Vášho vnútorného potenciálu, na dosiahnutie cieľov.
 • Zefektívnenie komunikácie medzi členmi tímu a zlepšení zručnosti pracovníkov.
 • Problém zladenia tímových úloh.
 • Nachádzanie cesty k spolupracovníkom
 • Vyriešenie vyskytnutých problémov vo vnútri tímu.